HAVN & HAVNEPLASS:

 

Me har havneplassar til omlag 130 båtar i vårt anlegg i dag – med mogleg utviding med ny kai ved stort behov. 

Pr. i dag har me ledige havneplassar. Desse vert tildelt fortløpande etter søknad, avhengig av båtbreidde. Kontakt gjerne havnesjef på førehand for meir informasjon.

Du må vera medlem i Askøy Seilforening for å kunna søkja om havneplass – og seglbåtar vert prioritert.

Bruk link under her, logg deg inn med medlemsnummer og passord – og fyll deretter ut søknadsskjema for havneplass. 

Sjå elles bilder frå havna og havnereglement (pr.dags dato) lenger ned på sida her.

 

PRISAR – HAVN:

Ta kontakt med havnesjef for prisar osv.  

HAVNESJEF:

Arne Pettersen, tlf. 907 81 834 / e-post

SØKNAD OM HAVNEPLASS

Bilder frå havneanlegget vårt

- Kaggevikane / Kollevågen – 

HAVNEREGLEMENT for Askøy Seilsportsenter – pr. 26.mai 2016.

 

Havnereglement for Askøy Seilsportsenter – Kaggevikane – Askøy Seilforening, vedtatt av styret 24.09.1998 – revidert og vedtatt av styret 07.05.2002 , 13.04 2011 og 26.05.2016.

1.0 Status

1.1 Reglementet gjelder for de som har fått tildelt havneplass i anlegget, uansett om det er på permanent basis, som kortidsleie eller som gjestende båt. Således gjelder det også for alle brukere av båter som ligger i Askøy Seilforenings havneanlegg.

1.2 Foreningens lover er overordnet dette reglement.

1.3 Havnen drives i utgangspunktet på medlemsbasis, og forutsetter derfor medvirkning fra brukerne fremfor innleiet arbeidskraft.

1.4 Foreningens ”havnesjef” eller den han bemyndiger, håndhever havnereglementet.

2.0 Medlemskap og kjøp av havneplass

2.1 Kun medlemmer av Askøy Seilforening kan kjøpe båtplass i havnen til de til enhver tid gjeldene satser, til egen båt eller båt de disponerer.

2.2 Ved begrenset tilgang på ledige plasser skal den med lengst medlems ansiennitet gå foran de med kortere, seilbåter foran motorbåter og aktive medlemmer gå foran mere passive. Med ”aktive” forstås både aktiv regattaseiling og aktivitet som tillitsvalgt.

2.3 En standard havneplass er opp til 4,0 meter bred – senter/senter utriggere. Standard utriggere er 10 meter lange.  Pris beregnes ut fra standard bredde 4m + kr 12,50 per cm utover dette/år.

2.4 Dersom behov for større bredde eller lengde, skal det betales en prosentvis tilleggspris, på innskudd og årsleie, tilsvarende den økte bredden.

2.5 Dersom det ønskes utrigger med gangbane på begge sider av båten, må båteier dekke merkostnaden for dette.

3.0 Disposisjon av havneplass

3.1 Foreningens styre, v/ havnesjefen eller den han bemyndiger tildeler havneplass.

3.2 Etter tildeling av havneplass er leietaker ansvarlig for å holde plassen ved like og fri for tang, grønske m.m.

3.3 Leietaker er forpliktet til å delta på dugnad på anlegget med et årlig antall timer, slik styret/årsmøtet har bestemt. Ikke utført dugnad utfaktureres årlig.

3.4 Dersom båteier i perioder ikke benytter havneplassen, kan Askøy Seilforening fremleie plassen i den tid den ikke benyttes, for eksempel til gjestebåter.

3.5 Leietaker kan ikke selv låne ut eller fremleie plassen, uten godkjennelse fra havnesjefen eller den han bemyndiger.

3.6 Leietaker er pliktig til å melde fra til foreningen når plassen blir ledig i mer enn 3 uker.

3.7 I havneleie betales de til enhver tid fastsatte avgifter. Havneleien betales forskuddsvis. Manglende dugnad utfaktureres etterskuddsvis. Hvis beløpene ikke er betalt 1 mnd. etter forfall, kan foreningen disponere plassen på annen måte, eller si den opp

3.8 Foreningen holder moringer og evt. boyer og sørger for vedlikehold av disse. Foreningen påtar seg ikke ansvar for skade eller konsekvenser som kan oppstå ved brudd på fortøyningsgods hva enten skaden skyldes at ens egen båt er kommet i drift eller at en annen båt, eller annet utstyr, har slitt seg og forårsaketskade, eller skaden skyldes andre hendelser som brudd på fortøyningsgods eller forankring kan medføre.

3.9 All bruk av foreningens utstyr så som oppsettingskran, riggekran m.m. skjer på båteiers eget ansvar og risiko, selv om foreningens funksjonærer er med i arbeidet.

3.10 Foreningen holder ikke leietakernes båter eller oppbevarte utstyr forsikret og overtar intet ansvar for disse verken om bord eller på land.

3.11 Det er forbudt å kaste/dumpe avfall av enhver art i havneområdet og å lense bunnvann med olje. Overtredelse kan føre til bortvisning fra havnen.

3.12 For skyldig leie, strømforbruk, kranleie, osv. eller for skade som voldes hefter båten med alt dens inventar om bord eller på land som hånd gitt pant.

4.0 Videre salg av havneplassen

4.1 Havneplassen kan omsettes fritt, under forutsetning at den selges til bruk for seilbåt, dog med de begrensninger som fremkommer av dette reglement.

4.2 Askøy Seilforening har forkjøpsrett til enhver havneplass, og skal informeres om salg av plassen, før endelig avtale inngås mellom selger og kjøper. Dersom Askøy Seilforening benytter seg av forkjøpsretten, har foreningen inntil 6 mnd. på seg for å innfri beløpet. Foreningen betaler tilsvarende beløp som leier har oppnådd i markedet for plassen, dog maksimalt det kronebeløp som leietaker opprinnelig betalte foreningen i innskudd for plassen.

5.0 Andre forhold

5.1 Til havnereglementet er det knyttet en prisliste over kjøp av havneplass, kranleie, opplag m.m. Endring eller justering av prisene må skje før 1. januar det år de skal gjelde.

5.2 Plass for motorbåter tildeles kun unntaksvis, dersom særskilte grunner taler for slik utleie. Med motorbåt forstås en båt der hovedfremdriften er motor.

5.3 Ledig kapasitet kan leies ut på åremål – inntil 12 mnd. ad gangen – både til båter eiet av medlemmer og av ikke medlemmer. Slik utleie bindes av dette reglement på lik linje med faste leietakere.

5.4 Styret har rett til å forandre dette reglement, men forandringer som vedkommer båteiers plikter skal ikke gjøres i tiden 01. april til 30. september, i så tilfelle fårde først virkning fra 1. oktober det år de vedtas.